Kvalitetsfrågor

Företaget tillämpar ISQM 1 (International Standard on Quality Management).
Detta innebär att företaget arbetar med ett system för kvalitetskontroll, vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav,
standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

För rapportering av oetiskt beteende, överträdelser av professionella normer eller oegentligheter kopplade till Revisorsgruppens verksamhet, 
uppmuntrar vi dig att ta kontakt direkt med din kontaktperson eller någon annan hos oss.